Lemmik
Minu konto

Teie ostukorv on tühi!

1. Üldsätted

1.1. Need müügitingimused (edaspidi „Tingimused”) on Ostja poolt aktsepteeritud (pärast tingimuste lugemist ja linnukese märkimist „Olen tutvunud ja nõustun ostutingimustega”) on siduv juriidiline dokument, mis kehtestab Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kaupade ostmise ja maksmise, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused, poolte vastutus ja muud sätted, mis on seotud kaupade ostmise ja müümisega veebipoes PARTYINBOX.LT.

1.2. Müüja jätab endale õigused tingimusi igal ajal muuta või täiendada. Kõikidest muudatustest, parandustest või täiendustest teavitatakse registreeritud Ostjat enne valitud toote ostmist saidil PARTYINBOX.LT ja need tuleb uuesti tingimustega kinnitada.

1.3. Füüsilistel isikutel on õigus osta meie e-poes; alaealised vanuses 14 kuni 18, ainult nende vanemate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad on ise vastutavad oma sissetuleku eest; juriidilised isikud

2. Müügi- ostulepingu jõustumine

2.1 Ostja ja Müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja, olles valinud ostetud toote (d) ja tekitanud kaubakorvi, ning läheb lingile „Tellimuse kinnitamiseks”

2.2 PARTYINBOX.LT ei ole kohustatud Ostja lepingu sõlmimise nõusolekust eraldi teavitama. PARTYINBOX.LT loeb tellimuse kinnitavaks hetkest, kui ta hakkab seda täitma

2.3. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügileping registreeritakse ja säilitatakse veebipoe PARTYINBOX.LT andmebaasis.

3. Ostja õigused

3.1. Ostjal on õigus kaupa osta vastavalt PARTYINBOX.LT elektroonilises kaupluses kehtestatud korrale

3.2. Ostjal on õigus PARTYINBOX.LT-ga sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest Müüjale kirjalikult (e-posti teel, märkides tagastatava kauba ja tellimuse numbri) hiljemalt 14 päeva jooksul, alates kauba kättesaamisest.

3.3. Ostja ei tohi kaupa tagastada järgmistel juhtudel:

3.3.1. kui tagastatakse kaup, mis on valmistatud vastavalt kliendi isiklikele vajadustele või ostja esitatud tingimustele;

3.3.2. muudel juhtudel, kui ostu-müügilepingust ei saa vastavalt Leedu Vabariigi seadustele loobuda.

3.4. Ostja saab ettenähtud tagastamisõigust kasutada ainult juhul, kui toodet ei ole kahjustatud, pakendit ei ole kahjustatud või selle välimus pole oluliselt muutunud, samuti pole seda kasutatud. Eeskirja punktis 3.3 sätestatud ostja seadust rakendatakse vastavalt "Kaupade müügi ja teenuste osutamise eeskirjad, kui lepingud sõlmitakse sidevahendite abil. mis on majandusministri poolt kinnitatud 17. augusti 2001. aastal, määrusega nr 258.

4. Ostja kohustused

4.1. Ostja peab kauba vastu võtma käesolevates reeglites sätestatud korras ja maksma kauba eest kokku lepitud summa.

4.2. Kui Ostja registreerimisvormis midagi muutub, peab ta seda viivitamatult värskendama.

4.3. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest Müüjat viivitamata teavitama lahtris „Kontaktid“

4.4. Veebipoe PARTYINBOX.LT kasutamisel kohustub Ostja neid reegleid järgima ega tohi rikkuda Leedu Vabariigi õigusakte.

4.5. Kui Ostja keeldub kauba üleandmisel mõjuvate põhjusteta kaupa vastu võtmast, peab Ostja katma kauba kohaletoimetamise kulud.

4.6. Ostja kohustub mitte müüma PARTYINBOX.LT veebipoes ostetud kaupu kolmandatele isikutele ilma müüja kirjaliku nõusolekuta.

5. Müüja õigused

5.1. Kui Ostja üritab kahjustada veebipoe töö stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on müüjal õigus viivitamata ja ette teatamata piirata või peatada tema juurdepääs veebipoele või erandjuhtudel Ostja registreerimine tühistada.

5.2. Oluliste asjaolude ilmnemisel võib Müüja veebipoe tegevuse ajutiselt või täielikult lõpetada, sellest ostjale ette teatamata

5.3. Müüjal on õigus tellimus tühistada ilma Ostjat ette teatamata, kui Ostja ei maksa kauba eest 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast kauba tellimist

5.4. PARTYINBOX.LT-l on õigus mitte sõlmida ostu-müügilepingut  konkreetse Ostjaga, kes on kaupa tagasi saatnud 2 või rohkem kordi viimase 9 kuu jooksul.

5.5 PARTYINBOX.LT-l on õigus sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui lepingus nimetatud kaupade varud on lõppenud, samuti on õigus taganeda kui isikul ei olnud õigus kaupa tellida.

6. Müüa kohustused

6.1. Müüja kohustub tagama Ostjale juurdepääsu veebipoe PARTYINBOX.LT pakutavatele teenustele.

6.2. Müüja kohustub Ostja tellitud kauba toimetama tema poolt nimetatud aadressile.

6.3. Müüja, kes ei saa teatud asjaolude tõttu Ostjale tellitud kaupa tarnida, kohustub pakkuma omalt poolt sarnast või võimalikult sarnast toodet. Kui Ostja keeldub sarnast või kõige sarnasemat toodet vastu võtmast, kohustub Müüja ostjale tasutud raha 5 (viie) tööpäeva jooksul tagasi maksma, kui on tehtud ettemakse.

6.4. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust veebipoe registreerimisvormis täpsustatud isikuandmetele, välja arvatud Leedu Vabariigi seadustes täpsustatud juhtudel.

7. Kaupade hinnad, maksmise kord ja tähtajad

7.1. Veebipoes olevate toodete hinnad ja vormistatud koos käibemaksuga ning näidatud eurodes. PARTYINBOX.LT jätab endale õiguse muuta kaupade hindu, kui tootja / tarnija muudab kaupade hindu.

7.2. Ostja maksab oma tellimuse eest pangaülekandega PARTYINBOX:LT pangakontole. Tellimuse eest tuleb tasuda kas koheselt või mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul. Kaupa hakatakse kokku panema alles pärast selle tasumist.

8. Kauba kohaletoimetamine

8.1. Kaupa tarnib Müüja või tema volitatud esindaja.

8.2. Müüja kohustub kauba Ostjale toimetama tootekirjeldustes määratud tähtaja jooksul. Neid tingimusi ei kohaldata juhtudel, kui Müüja ladu ei sisalda vajalikku kaupa ja Ostjat on sellest teavitatud. Samal ajal nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida Müüjast sõltumatute ettenägematute asjaolude tõttu. Sel juhul kohustub Müüja viivitamatult Ostjaga ühendust võtma.

8.3. Kaupade tellimisel kohustub Ostja täpsustama kauba täpse kohaletoimetamise aadressi.

8.4. Kohaletoimetamise tasu ja täpsem teave kauba kohaletoimetamise kohta on saadaval veebipoe „Kauba kättetoimetamise“ lahtris.

8.5. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui ta ei saa kaupa ise kaupa vastu võtta ja kaup on tarnitud märgitud aadressile ei ole Ostjal õigust esitada müüja vastu pretensioone kauba kohaletoimetamise kohta.

8.6. Kauba kohaletoimetamise ajal peab Ostja kontrollima koos Müüja või tema volitatud esindajaga saadetise olekut. Kui Ostja on arvele või muule kaubasaadetise vastuvõtmise dokumendile alla kirjutanud, loetakse kaubasaadetis sobivas seisukorras üleantuks.

8.7. Juhul, kui Ostja loobub käesolevate reeglite alusel ostu-müügilepingust, on tal kohustus tasuda kõik Müüjale kauba tagastamisega seotud kulud. Müüja kulude summa arvatakse Ostjale kauba eest makstud tagasimakstavast summast maha.

8.8. Kui tellitud kaupa pole võimalik ühe korraga kohale toimetada, on PARTYINBOX.LT-l õigus kaupa toimetada mitme saadetisena.

8.9. Kõigil juhtudel vabastatakse Müüja vastutusest kauba tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei toimetata Ostjale kätte või tarnitakse valel ajal Ostja süül või ostjast sõltuvatel asjaoludel.

9. Toote kvaliteedi garantii ja vastupidavus

9.1. PARTYINBOX.LT poolt müüdud iga toote omadused on üldjuhul toodud iga toote kõrval olevas toote kirjelduses.

9.2. Müüja ei vastuta selle eest, et veebipoes olevad kaubad ei pruugi vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile Ostja poolt kasutatava kuvari omaduste tõttu.

9.3. Juhul, kui Müüja ei anna teatud tüüpi kaupadele kvaliteeditagatist, kohaldatakse vastavates õigusaktides sätestatud garantiid.

10. Kauba tagastamine ja vahetamine

10.1. Kaupade tagastamine ja asendamine toimub vastavalt majandusministri poolt kinnitatud 29. juuni 2001. a määrusega nr 217 „Kaupade tagastamise ja asendamise reeglid“ ning „Kaupade müümise ja pakkumiseeskirjad teenuste hankelepingu sõlmimisel sidevahendite abil ”, mis on heaks kiidetud majandusministri poolt 17. augusti 2001. aasta määrusega nr 258.

10.2. Ostja võib kaupa tagastada või vahetada 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast, teatades sellest Müüjale punktis 3.2 sätestatud korras.

10.3. Kauba tagastamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused:

10.3.1. Tagastatav kaup peab olema originaalses korrektses pakendis, Ostja ei ole seda vigastanud, ta pole kaotanud oma kaubanduslikku välimust. Tagastus tuleb esitada koos toote ostudokumendiga, mille Ostja sai.

10.3.2. Ostja peab tagastatud kaubast viivitamata Müüjat teavitama. Juhul, kui kaup tagastatakse vastavalt punktis 3.2 sätestatud seadustele, kannab kauba tagastamise kulud Ostja. Kui saadud kaubad ja / või puudusega kaubad tagastatakse, kohustub Müüja võtma sellised kaubad vastu ja asendama need samaväärsete sobivate kaupadega. Juhul, kui Müüjal pole sarnast kaupa, tagastab ta ostjale kauba eest makstud raha.

10.4. Müüjal on õigus ostja tagastatud kaupa mitte vastu võtta, kui Ostja ei järgi käesolevas artiklis sätestatud kauba tagastamise korda.

11. Vastutus

11.1. Registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest vastutab Ostja ise täielikult. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid andmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest.

11.2. Selle veebipoega tehtud toimingute eest vastutab Ostja

11.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui PARTYINBOX.LT pakutavaid teenuseid kasutab kolmas osapool, kes logib veebipoodi sisse Ostja andmetega, loeb Müüja seda isikut Ostjaks.

11.4. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest juhul, kui kahju tuleneb sellest, et Ostja ei  ole tutvunud käesolevate tingimustega.

11.5. Kui Müüja veebipood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute veebisaitidele, ei vastuta Müüja sealse teabe või tegevuste eest, ei halda, kontrolli ega esinda neid saite.

11.6. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane teisele poolele tekitatud otsese kahju.

12. Teabevahetus

12.1. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis toodud e-posti aadressile.

12.2. Ostja saadab kõik sõnumid ja küsimused müügipersonalile e-poe toodud lahtris „Kontaktid”

13. Lõppsätted

13.1. Kõikide eeskirjade jõustamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega sätestatud korras.

www.partyinbox.lt Sait kasutab küpsiseid. Kui nõustute küpsiste kasutamisega, klõpsake nuppu "Nõustun" või jätkake sirvimist. Saate oma nõusoleku igal ajal tühistada, muutes oma veebibrauseri seadeid ja kustutades salvestatud küpsised. Lisateavet küpsiste kohta saate

HEELIUMIGA ÕHUPALLIDE kimpe saad osta mitte ainult poest, vaid ka WOLT äpist Tallinnas.